(c) Yuka Goto, Satoshi Saito, Tetsuo Yamashige
(c) Yuka Goto, Kyoko Fujiwara